doc. Ing. Duchoň František, PhD. (Nezávislý)

Kontakt

Telefón: 0915 719 462
E-mail: frantisek.duchon@hlohovec.sk
Mlynská 71, 920 03 Hlohovec - Šulekovo

Prostredníctvom zobrazeného formulára môžete poslať správu na kontaktný e-mail poslanca. Urážlivé príspevky budú vymazané.
Vaše meno a priezvisko:
E-mail: Bude poskytnutý iba adresátovi
Správa poslancovi:
2+4= Ochrana pred odoslaním nevyžiadanej pošty


Predchádzajúce správy pre poslanca

Odpoveď poslanca

Adresát: Duchoň František, doc. Ing., PhD.

Autor správy: Michal Šuliman

06. 09. 2018

Vážený pán Duchoň, pýtam sa Vás ako predsedu DR, kedy bude zverejnený materiál, teda polročná uzávierka za 1. polrok 2018 vrátane tabuľkovej časti, o ktorej ste rokovali pred pár týždňami ? Prosím uvedený materiál zverejniť v plnom rozsahu vrátane komentárov a stanoviska DR. Ďakujem


Odpoveď poslanca

Adresát: Duchoň František, doc. Ing., PhD.

Autor správy: Michal Šuliman

06. 08. 2018

Vážený pán poslanec a predseda DR, prediskutoval s Vami niekto to, že konateľ VaTS bude konateľom novej mestskej organizácie Mestská poliklinika s.r o. To už skutočne mate dojem, že všetci obyvatelia Hlohovca majú zdravotné psychiatrické problémy ?


Adresát: Duchoň František, doc. Ing., PhD.

Autor správy: obcan

17. 06. 2018

Čo považujete za najdôležitejšie pre riešenie ďalšej problematiky skládky vlčie hory, na základe informácií ktoré máte ako poslanec ?


Odpoveď poslanca

Adresát: Duchoň František, doc. Ing., PhD.

Autor správy: Michal Šuliman

29. 05. 2018

Vážený pán poslanec, obraciam na Vás aj ako na predsedu Dozornej rady VaTS s.r.o. Podľa § 7 ods.1 a 2 Zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obce kde okrem iného je uvedená povinnosť obce a jej organizácií starať sa o majetok obce udržiavať ho a zveľaďovať v prospech obce a jej občanov. Vychádzajúc zo skúsenosti z doterajšej ochoty konateľa poskytovať informácie o hospodárení vo VaTS s.r.o, Vás v predstihu žiadam, aby ste v súčinnosti s konateľom zabezpečili vypracovanie polročnej uzávierky, kde budú uvedené všetky rozhodujúce ukazovateľ, t. výnosy,náklady a samozrejme hospodársky výsledok. Taktiež, aby uzávierka obsahovala nákup a predaj vody v množstvách a cenách a podobne aj stočné a to faktúry od ČOV a na druhej strane príjmy od odberateľov vody.Pri dnešnej vybavenosti výpočtovou technikou nebude pre organizáciu problém, čo dokázali tým, že môžeme online sledovať nákup a prietoky vody na niektorých úsekoch. A ďalším dôvodom je, že sa končí volebné obdobie a aby sa neopakovala situácia z 1. roka vol.obdobia,keď vtedajší konateľ skončil a po ňom ostali najhoršie hospodárske výsledky v histórii VaTS a on samozrejme nemohol ( resp. nechcel) sa k tomu vyjadriť. Verím, že aj Vám na tom záleží, lebo táto organizácia si zaslúži častejšie hodnotenie ako raz za rok.Všetko dobré. Šuliman


27. 04. 2018

znova k novo-osadenej tabuli na začiatku D.Jurkoviča - tabuľa je iba položená v zemi, čakáme kým na niekoho spadne? Prosím o nápravu!!! je to tak už dva týždne, ďakujeme.


16. 04. 2018

Dobrý deň, novo osadená tabuľa na začiatku ulice označujúca začiatok - koniec mestskej časti Šulekovo, na ul. D.Jurkoviča z hlavnej cesty je vybúraná, treba nápravu, je to tam už zopár dní!


Adresát: Duchoň František, doc. Ing., PhD.

Autor správy: obcanSR

07. 01. 2018

Pán poslanec, mohol by ste potvrdiť, či nové stavby na pozemkoch skládky v Šulekovo sú legálne a majú všetky príslušné povolenia súvisiace s prevádzkou. Na čo sa využívajú pri prevádzkovaní skládky. A aké majú Šulekovčania skúsenosti s prevádzkovaním skládky.


Adresát: Duchoň František, doc. Ing., PhD.

Autor správy: Stano P

07. 11. 2017

Vážení poslanci, v texte dolu vám posielam žiadosti a podnety za viacerých občanov, ktoré by ste mali podať vo forme interpelácie, alebo v bode Rôzne. Žiadame, aby sa na ďalších zasadaniach odpovede na interpelácie čítali a následne bola k nim umožnená diskusia. Problémy dopravy, vody a zelene považujeme za najdôležitejšie a preto žiadame, aby mali samostatný bod na rokovaniach. Žiadame, aby ste v iniciovali zmapovanie čiernych skládok v meste a jeho extravilánoch. V spolupráci s mestom a občanmi v svojich obvodoch skúste identifikovať pôvodcu odpadu. Ako je zabezpečená zimná údržba, koľko a akých mechanizmov a ľudí? Aký je systém? Ktoré ulice sú prvé? Ak začne snežiť v noci, kedy najskôr sa začne s odhŕňaním? Žiadame zabezpečiť odhŕňanie snehu a posýpanie na hrádzi v dĺžke minimálne od Dolnej Sihote po koniec Svätopeterskej ulice. Hrádza slúži aj na prechádzky s malými deťmi počas slnečných zimných dní. Neodhrnutý sneh sa vplyvom tiaže chodiacich ľudí mení na ľad, alebo zľadovatelý sneh. Takisto zabezpečiť odhŕňanie snehu a posýpanie na šulekovskej strane. Žiadame, aby primátor spolu s všetkými poslancami pozval nového župana s poslancami za hlohovecký okres na diskusiu o doprave. Za účasti občanov a televízie. Žiadame, aby ste navrhli uznesenie, ktorým sa zaradí do programu každého rokovania mestského zastupiteľstva bod, v ktorom bude primátor informovať o doprave v meste. Samostatný bod je nutný preto, aby bola k nemu umožnená diskusia. Obdobne žiadame zaradiť bod o vode. Tieto dve témy predstavujú najväčšie problémy mesta a preto považujeme za potrebné, aby sa k týmto témam pristupovalo s náležitým dôrazom aj v oblasti informovania občanov. Informácie by sa mali najmä týkať počtu vybudovaných alebo zrekonštruovaných chodníkov, ciest, križovatiek, parkovísk, vodorovného a zvislého dopravného značenia, stavu riešenia nového mosta, obchvatu a lávky cez most. Obdobne pri vode je to najmä počet nových alebo zrekonštruovaných potrubí a technologického príslušenstva. V lete nás potrápili veľké horúčavy. Preto žiadame informáciu, ako mieni mesto zmierňovať dôsledky klimatickej zmeny. Taktiež žiadame, aby ste navrhli uznesenie, ktorým sa zaradí do programu každého rokovania mestského zastupiteľstva bod, v ktorom bude primátor informovať o zeleni v meste. Informácie by sa mali najmä týkať počtu vysadených stromov, kríkov a inej zelene a počtu vyrúbaných stromov. Žiadame informáciu, či boli zistené čierne odbery vody, na ktorých uliciach to bolo a ako to bolo vysporiadané. Žiadame informáciu, koľko a akých prebieha právnych sporov voči mestu a koľko sporov vedie mesto voči niekomu inému. Koľko sporov trvá dlhšie než 5 rokov? Žiadame informáciu, koľko aktuálne eviduje mesto neplatičov medzi fyzickými a právnickými osobami. Koľko to predstavuje financií a koľko ich je asi pravdepodobne nevymožiteľných. Tiež žiadame informáciu, za akých podmienok mesto odstupuje vymáhanie peňazí exekútorovi. Neuvažuje mesto o odpredaji pohľadávok? Žiadame informáciu, koľko peňazí dostáva mesto ročne ako daň z prevádzky jadrových zariadení, kde boli konkrétne tieto prostriedky za posledných 5 rokov použité. Žiadame informáciu, koľko je v meste krytov civilnej ochrany, kde sú umiestnené a v akom sú stave. Žiadame informáciu aký je systém zametania ulíc mechanizmami. Konkrétne ako často, a ktoré ulice? Žiadame, aby sa na križovatkách v rámci mesta obnovilo, alebo nakreslilo nové vodorovné značenie, ktoré vizuálne ukáže vodičom radenie v križovatkách. Najmä je potrebné na všetkých križovatkách nakresliť šikmé rovnobežné čiary, aby sa zabezpečili dostatočné rozhľadové podmienky. Jedná sa o križovatky na mestských aj župných komunikáciách. Žiadame, aby ste navrhli zmenu príslušného VZN, aby bolo zakázané organizovať hudobné produkcie na Šanci v čase nočného kľudu. Hudba sa z kopca rozlieha do celého mesta.


Odpoveď poslanca

Adresát: Duchoň František, doc. Ing., PhD.

Autor správy: Michal Šuliman

01. 07. 2017

Obraciam sa na Vás ako predsedu DR s požiadavkou na zverejnenie stanoviska DR k hospodárskym výsledkom organizácie VaTS s.r.o. Hlohovec. Ďakujem