Ing. Voltmann Patrik (Nezávislý)

Kontakt

Telefón: 0905 918 797
E-mail: patrik.voltmann@hlohovec.sk
Pánska niva 29, 92001 Hlohovec

Prostredníctvom zobrazeného formulára môžete poslať správu na kontaktný e-mail poslanca. Urážlivé príspevky budú vymazané.
Vaše meno a priezvisko:
E-mail: Bude poskytnutý iba adresátovi
Správa poslancovi:
5+2= Ochrana pred odoslaním nevyžiadanej pošty


Predchádzajúce správy pre poslanca

Adresát: Voltmann Patrik, Ing.

Autor správy: obcan

17. 06. 2018

Čo považujete za najdôležitejšie pre riešenie ďalšej problematiky skládky vlčie hory, na základe informácií ktoré máte ako poslanec ?


Odpoveď poslanca

Adresát: Voltmann Patrik, Ing.

Autor správy: Stano P

07. 11. 2017

Vážení poslanci, v texte dolu vám posielam žiadosti a podnety za viacerých občanov, ktoré by ste mali podať vo forme interpelácie, alebo v bode Rôzne. Žiadame, aby sa na ďalších zasadaniach odpovede na interpelácie čítali a následne bola k nim umožnená diskusia. Problémy dopravy, vody a zelene považujeme za najdôležitejšie a preto žiadame, aby mali samostatný bod na rokovaniach. Žiadame, aby ste v iniciovali zmapovanie čiernych skládok v meste a jeho extravilánoch. V spolupráci s mestom a občanmi v svojich obvodoch skúste identifikovať pôvodcu odpadu. Ako je zabezpečená zimná údržba, koľko a akých mechanizmov a ľudí? Aký je systém? Ktoré ulice sú prvé? Ak začne snežiť v noci, kedy najskôr sa začne s odhŕňaním? Žiadame zabezpečiť odhŕňanie snehu a posýpanie na hrádzi v dĺžke minimálne od Dolnej Sihote po koniec Svätopeterskej ulice. Hrádza slúži aj na prechádzky s malými deťmi počas slnečných zimných dní. Neodhrnutý sneh sa vplyvom tiaže chodiacich ľudí mení na ľad, alebo zľadovatelý sneh. Takisto zabezpečiť odhŕňanie snehu a posýpanie na šulekovskej strane. Žiadame, aby primátor spolu s všetkými poslancami pozval nového župana s poslancami za hlohovecký okres na diskusiu o doprave. Za účasti občanov a televízie. Žiadame, aby ste navrhli uznesenie, ktorým sa zaradí do programu každého rokovania mestského zastupiteľstva bod, v ktorom bude primátor informovať o doprave v meste. Samostatný bod je nutný preto, aby bola k nemu umožnená diskusia. Obdobne žiadame zaradiť bod o vode. Tieto dve témy predstavujú najväčšie problémy mesta a preto považujeme za potrebné, aby sa k týmto témam pristupovalo s náležitým dôrazom aj v oblasti informovania občanov. Informácie by sa mali najmä týkať počtu vybudovaných alebo zrekonštruovaných chodníkov, ciest, križovatiek, parkovísk, vodorovného a zvislého dopravného značenia, stavu riešenia nového mosta, obchvatu a lávky cez most. Obdobne pri vode je to najmä počet nových alebo zrekonštruovaných potrubí a technologického príslušenstva. V lete nás potrápili veľké horúčavy. Preto žiadame informáciu, ako mieni mesto zmierňovať dôsledky klimatickej zmeny. Taktiež žiadame, aby ste navrhli uznesenie, ktorým sa zaradí do programu každého rokovania mestského zastupiteľstva bod, v ktorom bude primátor informovať o zeleni v meste. Informácie by sa mali najmä týkať počtu vysadených stromov, kríkov a inej zelene a počtu vyrúbaných stromov. Žiadame informáciu, či boli zistené čierne odbery vody, na ktorých uliciach to bolo a ako to bolo vysporiadané. Žiadame informáciu, koľko a akých prebieha právnych sporov voči mestu a koľko sporov vedie mesto voči niekomu inému. Koľko sporov trvá dlhšie než 5 rokov? Žiadame informáciu, koľko aktuálne eviduje mesto neplatičov medzi fyzickými a právnickými osobami. Koľko to predstavuje financií a koľko ich je asi pravdepodobne nevymožiteľných. Tiež žiadame informáciu, za akých podmienok mesto odstupuje vymáhanie peňazí exekútorovi. Neuvažuje mesto o odpredaji pohľadávok? Žiadame informáciu, koľko peňazí dostáva mesto ročne ako daň z prevádzky jadrových zariadení, kde boli konkrétne tieto prostriedky za posledných 5 rokov použité. Žiadame informáciu, koľko je v meste krytov civilnej ochrany, kde sú umiestnené a v akom sú stave. Žiadame informáciu aký je systém zametania ulíc mechanizmami. Konkrétne ako často, a ktoré ulice? Žiadame, aby sa na križovatkách v rámci mesta obnovilo, alebo nakreslilo nové vodorovné značenie, ktoré vizuálne ukáže vodičom radenie v križovatkách. Najmä je potrebné na všetkých križovatkách nakresliť šikmé rovnobežné čiary, aby sa zabezpečili dostatočné rozhľadové podmienky. Jedná sa o križovatky na mestských aj župných komunikáciách. Žiadame, aby ste navrhli zmenu príslušného VZN, aby bolo zakázané organizovať hudobné produkcie na Šanci v čase nočného kľudu. Hudba sa z kopca rozlieha do celého mesta.


Odpoveď poslanca

Adresát: Voltmann Patrik, Ing.

Autor správy: Sollár Dušan

31. 10. 2017

Dobrý deň.CHcel by som ,aby ste sa ako zástupca občanov pokúsili zaistiť,alebo preveriť možnosť dodávok el.energie pre naše ulice bez neuveriteľných 10 hodinových výpadkov v našich domácnostiach.Dúfam,že ma budete informovať o riešení daného problému .


Adresát: Voltmann Patrik, Ing.

Autor správy: Dediči po grófovi Erdödy

22. 06. 2017

2.časť otvoreného listu: ďalej Vás vyzývame, aby ste prehodnotil svoj postoj k hlasovaniu (ktoré prebehlo na zasadnutí MsZ 18.05.2017) k vysokým investíciám mesta samotného do rekonštrukcie zámku, bez toho, že by bolo poslancom primátorom mesta pred tým zverejnené, že dediči vyslovili svoju ochotu, popri uplatňovaní svojich dedičských nárokov, do obnovy zámku aj investovať finančné prostriedky. Vyzývame Vás, aby ste inicioval vyhlásenie tohoto hlasovania zo dňa 18.05.2017 za neplatné, nakoľko boli zamlčané dôležité skutočnosti, ktoré mohli ovplyvniť rozhodnutie poslancov, ak by boli mali pred tým kompletné informácie, ďalej Vás vyzývame, aby ste inicioval, hlasovanie o výpovedi nájomnej zmluvy OZ zámok Hlohovec zo dňa 18.05.2017, vyhlásiť za neplatné, nakoľko prebehlo toto hlasovanie rovnako za okolností, ako hore uvedené. Ak by boli poslanci mali kompletné informácie o tom, že dediči predložili 17. mája 2017 právničke mesta svoje dedičské dôkazy (toto i s prekladom do slov. jazyka), tieto videla jednak ona a rovnako i primátor mesta, osobne na rokovaní s dedičmi a to už 20. apríla 2017, nebolo by muselo prísť k vypovedaniu nájomnej zmluvy a OZ mohlo na zámku naďalej, pomalším tempom, spolu i za finančnej účasti dedičov, vykonávať svoje rekonštrukčné práce (možno i za spolupráce s mestom, ale čo je pre občanov mesta, ktorí Vám odovzdali svoje hlasy najdôležitejšie - s podstatne nižším finančným zaťažením mesta). Informujeme Vás o tom, že sme pripravili petíciu, ktorú v týchto dňoch spúšťame, o nasledovných bodoch ako hore uvedné, v ktorej ale občania svojimi podpismi vyjadria zároveň i nedôveru a výzvu k odstúpeniu toho poslanca, ktorý tento otvorený list bude ignorovať a nepodnikne požadované. Našu žiadosť sme dobre premysleli a právne prediskutovali a budeme postupovať i k týmto bodom (ak im nebude vyhovené), rovnako i tu súdnou cestou a iniciovať žalobu na určenie neplatnosti týchto dvoch hlasovaní zo dňa 18.05. 2017. S dôverou vo Váš objektívny a správny postup Dediči po grófovi Dr. Wilhelm Erdödy.


Odpoveď poslanca

Adresát: Voltmann Patrik, Ing.

Autor správy: Dediči po grófovi Erdödy

22. 06. 2017

Pán poslanec Ing. Voltmann, zvereňujeme náš otvorený list adresovaný na Vás. Vy ste sa postaral tak trochu škodoradostne o zverejnenie na Vašom facebooku jednej chybnej verzie, za ktorú sme sa Vám ale ospravedlnili a zaslali sme Vám aj v zápätí opravenú verziu tohoto otvoreného listu, čo ste pred verejnosťou ale zamlčal. Keď niekto ľudí zosmiešňuje za chyby, za ktoré sa mu ten druhý dokonca sám ospravedlnil, hovorí to v konečnom dôsledku za jeho povahu samé o sebe. Takže, teraz ešte raz - nech si čitatelia urobia obraz sami o tom, čo sme od Vás, ako člena MsR, 20.06.2017 vlastne žiadali: ___________________________________________ 1.časť otvoreného listu: Vážený pán poslanec, člen mestskej rady, Ing.Voltmann! Oslovujeme Vás, i ostatných členov MsR a rovnako i primátora mesta Hlohovec (týmto otvoreným listom poslancovi a primátorovi) kvôli našej nasledovnej žiadosti, aby ste na zasadnutí mestskej rady 20.06.2017 inicioval tieto dva body programu: Ako viete, bolo s nami ako oprávnenými dedičmi a právnymi nástupcami grófa Dr. Wilhelm Erdödy (posledného majiteľa hlohoveckého zámku) na zasadnutí MsZ, 18. mája 2017, zaobchádzané tak, ako bolo – bez akéhokoľvek rešpektu k nášmu právnemu postaveniu, dokonca sme boli prirovnávaní k predošlému podvodníkovi, ktorý bol za svoj dedičský podvod odsúdený. Takéto postupy mesta Hlohovec nebudeme ďalej tolerovať a preto vidíme poslednú šancu - obrátiť sa priamo na Vás, ako poslanca a člena mestskej rady, teraz týmto otvoreným listom: Vyzývame Vás, pán poslanec Ing. Voltmann, aby ste dnes na zasadnutí MsR nastolil, aby bol do programu najbližšieho zasadnutia MsZ (dňa 29.06.2017), zaradený nasledovný bod programu: 1. Vystúpenie zástupcu dedičov (oboch právnych nástupcov po grófovi Erdödy), ako oprávneneného prehovoriť na zasadnutí MsZ a predniesť svoje návrhy na obnovu zámku, jeho ďalšie využitie a spoločné možnosti spolupráce s mestom i s OZ Zámok Hlohovec, list pokračuje v 2.časti


Odpoveď poslanca

Adresát: Voltmann Patrik, Ing.

Autor správy: Marta Verešová

11. 02. 2017

Dobrý deň, pán poslanec, dňa 10.2.2017 som si na internete prečítala informatívny článok o stavbe detských ihrísk na Nitrianskej ulici. V článku pisateľ upozorňuje na nekompetentnosť firmy, ktorá detské ihriská stavala. Po overení informácií, ktoré pisateľ vo svojom článku uvádza, som zistila, že ENERCOM s.r.o. zhotoviteľ detských ihrísk je ako ,,uskutočňovateľ stavieb" zapísaný v Obchodnom registri od 31.8.2016. Do 31.8.2016 vykonával tento subjekt rôzne iné, ale nie stavebné činnosti. Zmluva medzi mestom Hlohovec a ENRRCOM s.r.o. bola podpísaná 25.7.2016. Preto by som sa Vás , ako kompetentnej osoby, chcela spýtať : ,,Ako je možné, že mesto Hlohovec podpísalo zmluvu s ENERCOM s.r.o. na výstavbu detských ihrísk na Nitrianskej ulici, keď táto spoločnosť v čase podpisu zmluvy nemala oprávnenie uskutočňovať stavby a ich zmeny?" ,,Ste presvedčený o tom, že ENERCOM s.r.o. ktorý do 31.8.2016 neykonával žiadne stavebné práce, postavil bezpečné detské ihriská?" Ďakujem.


Odpoveď poslanca

Adresát: Voltmann Patrik, Ing.

Autor správy: dopravak

22. 01. 2017

V kampani na nezávislého poslanca za Lepší Hlohovec ste sa vyjadril „ Nie je pravda, že nie sú peniaze. Sú, len sú prerozdeľované veľmi divným spôsobom. Napr. prečo ma obchvat každé okresné mesto nášho kraja, okrem Hlohovca? Prečo je Hlohovec vždy na konci radu, čo sa týka investícií VÚC? To nám nevadí ? Mne áno a preto sa to chcem, spolu s mojimi kamarátmi pokúsiť zmeniť. Vyhovárať sa na nedostatok peňazí je také typické pre Slovensko, len je zaujímavé, že najbohatší ľudia sú politici...“. Blížia sa voľby do VÚC. Budete kandidovať ? Viete dať konkrétny odpočet, čo ste v rámci polčasu volebného obdobia spravil pre to aby sa riešil obchvat mesta Hlohovec ? Ktoré riešenie obchvatu konkrétne podporujete a budete ho presadzovať do realizácie ? Prečo ako poslanci, keď je mesto v takej dobrej finančnej kondícii, máte väčšinu v zastupiteľstve a máte ideálnu možnosť rozhodovať rýchlo a zabezpečiť to efektívne, nehlasujete o tom, že si Hlohovec zoberie úver na riešenie dopravnej situácie.


Odpoveď poslanca

Adresát: Voltmann Patrik, Ing.

Autor správy: obcan

21. 01. 2017

Pán poslanec, ste členom mestskej rady, chcel by som od Vás informáciu. Bol zverejnený program rady na 24.1.2017. Očakával som, že v programe budú Pozemková politika mesta a Bytová politika mesta, ktoré mali byť odovzdané do konca roku 2016. Budú tieto politiky predložené poslancom alebo budú len zverejnené na stránke mesta.


Odpoveď poslanca

Adresát: Voltmann Patrik, Ing.

Autor správy: Obyvateľka HC

09. 12. 2016

Asi sa treba ísť spýtať aj tých čo mali záujem a nakoniec nešli do toho.Ak sa samozrejme vie kto mal záujem.A to sa určite vie medzi Vami.