Správa poslancovi:

Adresát: Pestún Oliver, MVDr.

Autor správy: obcan

17. 06. 2018

Čo považujete za najdôležitejšie pre riešenie ďalšej problematiky skládky vlčie hory, na základe informácií ktoré máte ako poslanec ?


Odpoveď

17. 06. 2018

Stotožňujem sa s Územným plánom mesta Hlohovec schváleným na MsZ dňa 24.4.2018 Návrh riešenia 1.Z dôvodu nerešpektovania platných povolení a všeobecne záväzných predpisov, prekročenia povolených limitov a tým aj vysokého rizika znečistenia životného prostredia sa navrhuje uzatvorenie a rekultivácia všetkých 4 skládok v areáli odpadového hospodárstva Vlčie Hory: skládka NNO, skládka IO, skládka NO (SO 08), skládka NO (SO 09). Z tohto dôvodu je plocha areálu zaradená z hľadiska funkčnej regulácie ako odpadové hospodárstvo – uzavretá skládka (TOU). V tejto súvislosti je potrebné zabezpečiť dôsledné monitorovanie skládky a dotknutého územia. 2. likvidácia envirozáťaží Areál odpadového hospodárstva Vlčie hory Hlohovec Areál odpadového hospodárstva Vlčie hory Hlohovec sa nachádza vo východnej časti územia mesta, v katastrálnom území Hlohovec. Ohraničený je zo severu cestou II/514, zo západu cestou III/51314 a z juhu areálom uzatvorenej skládky neaktívnych kalov Hlohovec. Lokalita leží v blízkosti hranice s územím obce Pastuchov. V areáli sa nachádzajú 4 skládky neprevádzkované skládky odpadov: 1. Skládka NNO 2. Skládka IO 3. Skládka NO (SO 08) 4. Skládka NO (SO 09) Prevádzka týchto skládok je zastavená na základe príslušných rozhodnutí. „sa zakazuje spoločnosti Plastic People, s. r. o., Dunajská 12, 811 08 Bratislava, IČO 35 846 666113 činnosť na prevádzkovanie zariadenia na nakladanie s odpadmi, a to do odstránenia závady (odstránenie nezákonne uložených nebezpečných odpadov) v areáli odpadového hospodárstva Vlčie hory, k. ú. Hlohovec, vzhľadom nato, že si neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom a ak by v dôsledku toho mohlo dôjsť k závažnému poškodeniu životného prostredia alebo k závažnej ekologickej ujme“. Rozhodnutie bolo vydané na základe skutočností zistených fyzickou kontrolou dňa 8. 3. 2016 v areáli OH Vlčie hory, pričom bolo správnym orgánom konštatované, že prevádzkovateľ porušil povinnosti prevádzkovateľa skládky114. Skládka NNO Na základe rozhodnutí Slovenskej inšpekcie životného prostredia115 nie je na skládku NNO v súčasnosti možné dovážať a ukladať odpad. SIŽP zároveň konštatuje prekročenie vymedzenej plochy 113 Spoločnosť Plastic People, s. r. o. zanikla dňa 9. 6. 2017 v dôsledku zlúčenia a jej právnym nástupcom je podľa údajov z obchodného registra ku dňu spracovania spoločnosť COMETAR, s.r.o. Betliarska 12, 851 07 Bratislava, IČO: 46 716 645. skládky drenážnym a tesniacim systémom, prekročenie kapacity 2. etapy skládky ako aj povolenej nadmorskej výšky skládky o 14,2 m (bola nameraná výška 264 m n. m.) a výskyt nebezpečných odpadov. • začiatok prevádzky skládky: 1. 1. 1994 • trieda skládky: skládka na nie nebezpečný odpad • maximálna kapacita skládky (2. etapa): 49 000 m³ • maximálna výška uloženého odpadu (1. etapa): 249,8 m n. m. • maximálna výška skládky po rekultivácii (1. etapa): 252 m n. m. • maximálna výška uloženého odpadu (2. etapa): 249,8 m n. m. Skládka IO116 Skládka inertného odpadu je v súčasnosti obdobne v zmysle rozhodnutia OÚ Trnava117 nespôsobilá na ukladanie odpadu. • plocha skládky: 3 150 m² • celkový objem: 30 160,7 m³ Skládka NO (SO 08)118 Ukladanie odpadov na skládku NO (SO 08) bolo ukončené k 31. 10. 2010. V roku 2012 bolo začaté konanie na uzavretie a rekultiváciu skládky na základe žiadosti zo dňa 23. 7. 2012. Konanie pre SO 08 bolo oznámené oznámením zo 9. 10. 2012 č. 344/2012-AM. Konanie je prerušené. Rozhodnutím OÚ Hlohovec č. OÚ-HC-OSŽP-2017/000051 zo dňa 30. 1. 2017 (právoplatné dňa 6. 3. 2017) bolo nariadené prevádzkovateľovi o. i. požiadať o uzavretie a rekultiváciu skládky NO (SO 08) a to v termíne do 31. 8. 2017. • začiatok prevádzky skládky: 7/2006 • kapacita zariadenia: 7 400 m3 • plocha skládky: 4 500 m2 Skládka NO (SO 09)119 V roku 2012 bolo začaté konanie na uzavretie a rekultiváciu skládky NO (SO 09) – skládka priemyselných odpadov – na základe žiadosti zo dňa 23. 7. 2012. Konanie pre SO 09 bolo oznámené oznámením zo dňa 9.10.2012 č.343/2012-AM. Konanie je prerušené. • začiatok prevádzky skládky: 7/2009 • kapacita zariadenia: 4 700 m3 • plocha skládky: 2 364 m2


Späť