Správa poslancovi:

Adresát: Pestún Oliver, MVDr.

Autor správy: obcanSR

07. 01. 2018

Pán poslanec, mohol by ste potvrdiť, či nové stavby na pozemkoch skládky v Šulekovo sú legálne a majú všetky príslušné povolenia súvisiace s prevádzkou. Na čo sa využívajú pri prevádzkovaní skládky. A aké majú Šulekovčania skúsenosti s prevádzkovaním skládky.


Odpoveď

28. 01. 2018

Na základe vašej zverejnenej otázky ma kontaktoval pán Michal Bultman majiteľ pozemku na ktorom sa nachádza bývalá Skládka železitých kalov k.ú. Hlohovec – Šulekovo a súčasne konateľ spoločnosti DH Ekologické služby s.r.o , ktorá na uvedenom pozemku vykonáva na základe povolení dve činnosti. Prvá je prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov skládkovaním, pričom sa jedná o nie nebezpečný odpad a voľná kapacita je 67 787 ton, výškovo regulované ochranným valom bývalej skládky. Druhou činnosťou je zber odpadov . Osobne som si s pánom Bultmanom obhliadol celú prevádzku, ochotne mi zodpovedal na všetky otázky a mal ústretový prístup. K dispozícií mi dal kópie všetkých povolení , ktoré sú platné a aktuálne. Nehnuteľnosti na pozemku sú dve. Jedna je riadne zapísaná na liste vlastníctva ako budova technickej vybavenosti a druhou je železný prístrešok slúžiaci na chránenie ľudí pred počasím ,keď manuálne triedia odpad. Tu mali prísľub na schválenie ako dočasnej stavby, avšak k naplneniu nedošlo a snažia sa hľadať riešenie. Skládka navyše podlieha monitorovaniu. V okolí skládky sú vybudované monitorovacie vrty a dva krát ročne sa získava vzorka vody, ktorá sa analyzuje. Ak vznikne problém , ktorý je spôsobený prevádzkou ,tak sa ho snažia bezprostredne riešiť, ako tomu bolo aj naposledy z decembra 2017, kedy došlo k znečisteniu okolia rôznymi rozfúkanými igelitovými obalmi .


Späť