Správa poslancovi:

Adresát: Voltmann Patrik, Ing.

Autor správy: Dediči po grófovi Erdödy

22. 06. 2017

2.časť otvoreného listu:

ďalej Vás vyzývame, aby ste prehodnotil svoj postoj k hlasovaniu (ktoré prebehlo na zasadnutí MsZ 18.05.2017) k vysokým investíciám mesta samotného do rekonštrukcie zámku, bez toho, že by bolo poslancom primátorom mesta pred tým zverejnené, že dediči vyslovili svoju ochotu, popri uplatňovaní svojich dedičských nárokov, do obnovy zámku aj investovať finančné prostriedky.
Vyzývame Vás, aby ste inicioval vyhlásenie tohoto hlasovania zo dňa 18.05.2017 za neplatné, nakoľko boli zamlčané dôležité skutočnosti, ktoré mohli ovplyvniť rozhodnutie poslancov, ak by boli mali pred tým kompletné informácie,
ďalej Vás vyzývame, aby ste inicioval, hlasovanie o výpovedi nájomnej zmluvy OZ zámok Hlohovec zo dňa 18.05.2017, vyhlásiť za neplatné, nakoľko prebehlo toto hlasovanie rovnako za okolností, ako hore uvedené. Ak by boli poslanci mali kompletné informácie o tom, že dediči predložili 17. mája 2017 právničke mesta svoje dedičské dôkazy (toto i s prekladom do slov. jazyka), tieto videla jednak ona a rovnako i primátor mesta, osobne na rokovaní s dedičmi a to už 20. apríla 2017, nebolo by muselo prísť k vypovedaniu nájomnej zmluvy a OZ mohlo na zámku naďalej, pomalším tempom, spolu i za finančnej účasti dedičov, vykonávať svoje rekonštrukčné práce (možno i za spolupráce s mestom, ale čo je pre občanov mesta, ktorí Vám odovzdali svoje hlasy najdôležitejšie - s podstatne nižším finančným zaťažením mesta).
Informujeme Vás o tom, že sme pripravili petíciu, ktorú v týchto dňoch spúšťame, o nasledovných bodoch ako hore uvedné, v ktorej ale občania svojimi podpismi vyjadria zároveň i nedôveru a výzvu k odstúpeniu toho poslanca, ktorý tento otvorený list bude ignorovať a nepodnikne požadované. Našu žiadosť sme dobre premysleli a právne prediskutovali a budeme postupovať i k týmto bodom (ak im nebude vyhovené), rovnako i tu súdnou cestou a iniciovať žalobu na určenie neplatnosti týchto dvoch hlasovaní zo dňa 18.05. 2017.
S dôverou vo Váš objektívny a správny postup
Dediči po grófovi Dr. Wilhelm Erdödy.


Na správu zatiaľ nebola zaslaná verejná odpoveď.
Späť